Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracovania a ochrana osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok (ďalej VOP), podľa ktorých:
Poradca je poskytovateľ Služby: Mgr. Vilma Vitteková.
Klient je príjemca služby podľa VOP a osoba, ktorá Poradcovi poskytne svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke Poradcu alebo osobne.

Klient poskytuje Poradcovi nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa bydliska,
e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, pohlavie, zdravotné informácie a výživové informácie.

Všetky osobné údaje poskytnuté Klientom sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Zákony“ ) a iných súvisiacich predpisov.


A. V súlade so Zákonmi Poradca poskytuje Klientovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie: 

  1. Identifikačné a kontaktné údaje Poradcu:
   Vilma Vitteková, Lančárska 1, 841 06 Bratislava, IČO 41 639 481,
   zapísaná v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Bratislava, číslo reg. 110-155562,
   tel. číslo +421 905 522 800, email: info@vilmavittek.sk, web: www.vilmavittek.sk.
  2. Právny základ spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Poradcom a Klientom, súhlas Klienta so spracovaním osobných údajov a plnenie povinností Poradcu uložené mu zákonom.
  3. Účel spracovania osobných údajov je konzultačná, poradenská činnosť a doplnkové služby, ktoré Poradca poskytuje Klientovi, nevyhnutné súvisiace úkony, komunikácia s Klientom, fakturácia a plnenie povinností, ktoré Poradcovi ako poskytovateľovi služieb vyplývajú z právnych predpisov. 
  4. Identifikácia príjemcov osobných údajov:
   Vilma Vitteková,  Lančárska 1, 841 06 Bratislava, IČO 41 639 481
   zapísaná v živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Bratislava, číslo reg. 110-155562
   tel. číslo +421 905 522 800, email: info@vilmavittek.sk, web: www.vilmavittek.sk.
   Príjemcami osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu sú aj ďalší zmluvní partneri Poradcu poskytujúci organizačno-ekonomické a iné služby (napr. účtovníctvo, daňové poradenstvo, IT služby, ako aj poskytovateľ softvéru pre vytvorenie analýzy stravovacích návykov a individuálneho stravovacieho plánu), potrebné na zabezpečenie prevádzky Poradcu a plnenie zákonných povinností, alebo ďalší príjemcovia, ktorým je Poradca povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona.
  5. Doba uchovávania osobných údajov:
   dva (2) mesiace po dátume prvej konzultácie alebo zaslania prvej správy cez kontaktný formulár,
   dva (2) mesiace po dátume ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy,
   dva (2) roky od získania údajov v prípade ostatných Klientov,
   za podmienky, že osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov v dlhších lehotách. V takom prípade sa aplikujú zákonné lehoty.

Poskytovanie osobných údajov je podmienkou uzavretia Zmluvy a je nevyhnutné pre účely uzavretia a plnenia Zmluvy a poskytovanie služieb Poradcom. Bez poskytnutia osobných údajov by Zmluva nebola platne uzavretá, resp. by nebolo možné zo strany Poradca poskytnúť Klientovi služby.


B. Informácia o právach Klienta

  1. Právo na prístup k osobným údajom
   Klient má právo získať od Poradcu potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Klient má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
  2. Právo na opravu osobných údajov 
   Klient má právo na to, aby Poradca bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  3. Právo na výmaz osobných údajov
   Klient má právo na to, aby Poradca bez zbytočného odkladu vymazal jeho osobné údaje, ak uplatní svoje právo na výmaz a platí aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
   a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracovávali
   b. Klient odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
   c. Klient namieta spracovanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov
   d. Klient namieta spracovanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
   e. osobné údaje sa spracovávajú nezákonne,
   f. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa Zákonov,
   g. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
  4. Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov:
   Klient má právo na to, aby Poradca obmedzil spracovanie osobných údajov, ak:
   a. Klient namieta spracovanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poradcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta
   b. spracovanie osobných údajov je nezákonné a Klient namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia
   c. Poradca už nepotrebuje osobné údaje na účel spracovania osobných údajov ale potrebuje ich Klient na uplatnenie právneho nároku
   d. Klient namieta spracovanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poradcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta. Klienta, ktorého spracovanie osobných údajov sa obmedzí, je Poradca povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracovania osobných údajov zrušené.
   Poradca v prípade, ak to Klient požaduje, je povinný informovať Klienta o príjemcoch, ktorým Poradca oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov.
  5. Právo namietať spracúvanie osobných údajov 
   Klient má právo namietať spracovanie jeho osobných údajov v zmysle Zákonov.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov
   Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Poradcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
   Klient má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú.
  7. Ďalšie práva Klienta
   Klient má právo, aby mu Poradca bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.
   Klient má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.
   Klient má právo podať návrh na začatie konania v zmysle príslušných článkov podľa Zákonov. 


C. Poskytnutie informácií Klientovi

Poradca je povinný poskytnúť Klientovi na základe jeho žiadosti informácie podľa Zákonov, ktoré sa týkajú spracovania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej alebo elektronickej forme, spravidla v rovnakej, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada Klient, informácie môže Poradca poskytnúť aj ústne, ak Klient preukáže svoju totožnosť. Poradca je pri uplatňovaní práv podľa Zákonov povinný poskytnúť Klientovi súčinnosť.

Poradca je povinný poskytnúť Klientovi informácie podľa prechádzajúceho bodu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poradca v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poradca je povinný informovať o každom takom predĺžení Klienta do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Tieto informácie poskytuje Poradca bezodplatne, avšak, ak je žiadosť Klienta zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poradca môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

D. Obmedzenie práv Klienta 

Poradca informuje Klienta o obmedzení jeho práv v súlade so Zákonmi, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.


E. Záväzky Poradcu pri nakladaní s osobnými údajmi

Poradca je povinný chrániť spracovávané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracovania. Poradca sa zaväzuje vykonať všetky kroky k primeranému zabezpečeniu osobných údajov Klienta, ako aj k zabezpečeniu všetkých dokumentov, fyzických nosičov, dátových, databázových a poštových súborov Poradcu, ktoré obsahujú osobné údaje Klienta, pred ich stratou, poškodením alebo zničením.

Poradca vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracovávaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov Klienta najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracovávaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracovania osobných údajov, riziká, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť.

Poradca sa zaväzuje nevyužívať osobné údaje inak ako na účely uvedené v čl. A bod 3. a neposkytovať osobné údaje žiadnym tretím osobám s výnimkou poskytnutia osobných údajov iným príjemcom v nevyhnutnom rozsahu podľa čl. A. bod 4.

Poradca je povinný nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Poradca je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o Klientovi. Osobné údaje nesmie využiť pre osobnú potrebu a nesmie ich zverejniť a sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzuje zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poradca zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci.

Poradca sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Klientovi súčinnosť pri zabezpečovaní výkonu jeho zákonných práv podľa Zákonov.

Poradca sa zaväzuje vymazať, resp. fyzicky zlikvidovať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje klientovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údajov v nasledovných lehotách:

dva (2) mesiace po dátume prvej konzultácie alebo dátumu zaslania prvej správy cez kontaktný formulár

dva (2) mesiace po dátume ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy

dva (2) roky od získania údajov v prípade ostatných Klientov

za podmienky, že osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov v dlhších lehotách. V takom prípade sa aplikujú zákonné lehoty.

Poradca sa zaväzuje využívať osobné údaje získané prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke, iba na komunikáciu so záujemcom o služby.

Internetová stránka Poradcu využíva súbory cookies, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači návštevníka webovej stránky Poradcu alebo na jeho pevnom disku za účelom optimalizácie internetovej stránky Poradcu. Cookies spoločností Google, Facebook a Youtube využíva v súlade s ich pravidlami používania.

 

Share on Facebook
Facebook
Zdieľať
Vilma Vittek o mne

Vilma Vittek

Som odborník na marketingovú komunikáciu, certifikovaný výživový poradca a poradca pre program metabolic balance®. V mojom profesionálnom životopise nájdete prácu v medzinárodnej banke, reklamnej agentúre, ale aj organizáciu komunikačných kampaní a verejných zbierok pre tretí sektor.

K výživovému poradenstvu ma priviedla dlhá a náročná životná cesta. Moja práca je mojim koníčkom a všetko čo viem chcem ponúknuť aj Vám. Prostredníctvom certifikovaného programu Vám pomôžem s úpravou Vášho metabolizmu, aby ste už po pár týždňoch boli vitálni, štíhli a plní energie. Naučím Vás, ako si tento stav udržať už navždy.