Cenník / VOP

Cenník

SLUŽBA – CENNÍK PLATNÝ OD 1.2.2020CENA
1. Základný balík výživového poradenstva SLIM BASIC
- 1 x vstupná konzultácia - telefonicky, online alebo osobne (vrátane merania na bioimpendačnej váhe*)
- 1 x vypracovanie analýzy stravovacích návykov, identifikácia dietetických chýb, výživové odporúčania vo formáte PDF + zaslanie na mail
- 1 x vypracovanie individuálneho stravovacieho plánu (s ohľadom na cieľ, chuťové preferencie, intolerancie, alergény), vo formáte PDF + zaslanie na mail
- 1 x kontrolná konzultácia - telefonicky, online, osobne (vrátane merania na bioimpendačnej váhe*)
129 €
2. Rozšírený balík výživového poradenstva SLIM PLUS
- 1 x vstupná konzultácia – telefonicky, online alebo osobne (vrátane merania na bioimpendačnej váhe*)
- 1 x vypracovanie analýzy stravovacích návykov, identifikácia dietetických chýb, výživové odporúčania, vo formáte PDF + zaslanie na mail
- 1 x vypracovanie individuálneho stravovacieho plánu (s ohľadom na cieľ, chuťové preferencie, intolerancie, alergény), vo formáte PDF + zaslanie na mail
- 1 x kontrolná konzultácia – telefonicky, online alebo osobne (vrátane merania na bioimpendačnej váhe*)
+ telefonické/online konzultácie počas 30 dní podľa potreby klienta
159 €
3. Vypracovanie analýzy stravovania, individuálnych odporúčaní v oblasti výživy, zdravého životného štýlu a suplementácie
mimo vyššie uvedených balíkov výživového poradenstva
- vo formáte PDF + zaslanie na mail
40 €
4. Osobná konzultácia výživového poradenstva
mimo vyššie uvedených balíkov výživového poradenstva
- osobná konzultácia a poradenstvo v oblasti výživy a životného štýlu
- meranie na bioimpendačnej váhe* s podrobným vysvetlením jednotlivých parametrov
- výživové odporúčania vrátane odporúčania potrebnej suplementácie
30 €
5. Kontrolná konzultácia pre klientov so zakúpeným balíkom výživového poradenstva (navyše rozsahu balíka), osobne, telefonicky, online
- konzultovanie individuálneho stavu po aplikácii výživových odporúčaní vrátane kontrolného merania na bioimpendačnej váhe*
19 €
6. Meranie zloženia tela na bioimpendačnej váhe*
- meranie s vysvetlením jednotlivých parametrov, tlač a zaslanie výsledkov na mail
15 €
7. Tlač analýzy stravovania alebo individuálneho stravovacieho plánu10 €
8. Zmena/úprava existujúceho stravovacieho plánu20 €
9. Predaj darčekových poukazov
darčekové poukazy na vybrané služby:
- Rozšírený balík SLIM PLUS v rozsahu uvedenom v bode 2. vyššie
- Osobná konzultácia v rozsahu uvedenom v bode 4. vyššie
cena poukazu = cena príslušnej služby
10. Organizácia seminárov na tému z oblasti výživy, zdravého životného štýlu a suplementáciecena dohodou


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné informácie

Vilma Vitteková, so sídlom: Lančárska 1, 841 06 Bratislava, IČO: 41639481, DIČ: 1043882774
zapísaná v Živnostenskom registri vedenom na Okresnom úrade Bratislava
číslo registrácie: 110-155562
bankové spojenie: IBAN: SK81 1111 0000 0013 3226 6010
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
(ďalej len „Poradca“) je poskytovateľom služieb poradenstva a vzdelávania v oblasti výživy a zdravého životného štýlu.

2. Kontaktné údaje Poradcu

Mgr. Vilma Vitteková
Lančárska 1, 84106 Bratislava
www.vilmavittek.sk
email: info@vilmavittek.sk
tel.č.: +421 905 522 800

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) predstavujú podmienky zmluvy uzatvorenej medzi Poradcom a Klientom na diaľku alebo osobne akceptáciou týchto VOP Klientom. Klientom sa v zmysle týchto VOP rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto VOP odkliknutím tlačidla „Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ na webovej stránke www.vilmavittek.sk (ďalej len „Webová stránka“) alebo osobne ich podpisom (ďalej len „Klient“). Tieto VOP sa nevzťahujú na používanie Webovej stránky vo všeobecnosti ale len zmluvného vzťahu medzi Poradcom a Klientom výslovne upraveného v týchto VOP.

3. Charakter, rozsah a cena služieb

Služby sú poskytované podľa výberu Klienta v rozsahu uvedenom tu (ďalej ako „Služba“) a za ceny uvedené tu (ďalej ako „Cena“).


4. Dodacie podmienky

Služba bude Klientovi dodaná až po uhradení ceny za Službu s výnimkou osobnej konzultácie v sídle Poradcu a Doplnkových služieb, pri ktorých bude Klientovi vystavená faktúra až po dodaní Služby. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Službu na účet Poradcu, o čom bude Klient informovaný bezodkladne emailom. Poradca sa zaväzuje dodať Klientovi Službu v nasledovných lehotách:

  • Základný balík výživového poradenstva SLIM BASIC – individuálny stravovací plán vo formáte PDF bude dodaný na email Klienta do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poradcu za predpokladu, že bola naplnená súčinnosť zo strany Klienta podľa bodu 5/e týchto VOP nižšie.
  • Rozšírený balík výživového poradenstva SLIM PLUS – individuálny stravovací plán vo formáte PDF bude dodaný na email Klienta do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poradcu za predpokladu, že bola naplnená súčinnosť zo strany Klient podľa bodu 5/e týchto VOP nižšie. Klient má možnosť emailovej alebo telefonickej komunikácie na dennej báze počas 30 dní odo dňa dodania individuálneho stravovacieho plánu.
  • Vypracovanie analýzy stravovacích návykov a individuálnych odporúčaní v oblasti výživy – analýza bude zaslaná Klientovi vo formáte PDF bude dodaný na email Zákazníka do 10 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poradcu za predpokladu, že bola naplnená súčinnosť zo strany Klienta podľa bodu 5/e týchto VOP nižšie.
  • Osobná konzultácia výživového poradenstva – bude poskytnutá v termíne dohodnutom medzi Poradcom a Klientom v sídle Poradcu.
  • Doplnkové služby – služba bude poskytnutá najneskôr do 10 pracovných dní od jej objednania alebo v dohodnutom termíne.
  • Prednášková činnosť – služba je poskytnutá na základe vzájomnej dohody o rozsahu a téme prednášky medzi Poradcom a Klientom.
  • Darčekový poukaz – poukaz bude zaslaný poštou na požadovanú adresu alebo elektronicky vo formáte PDF na email Klienta a to do 5 pracovných dní od potvrdenia prijatia úhrady na účet Poradcu. Predkladateľ darčekového preukazu má nárok na poskytnutie Služby uvedenej v darčekovom poukaze Poradcom. Podmienkou poskytnutia Služby je objednanie Služby predkladateľom darčekového poukazu najneskôr v posledný deň platnosti darčekového poukazu a uzatvorenie Zmluvy s Poradcom akceptáciou VOP, čím sa stane Klientom.

Všetky horeuvedené termíny sú platné ak nebudú dohodnuté medzi Poradcom a Klientom inak.


5. Povinnosti / súčinnosť Zákazníka nutná pre poskytnutie Služby

Vytvorenie individuálneho stravovacieho plánu je podmienené súčinnosťou Klienta v nasledujúcom rozsahu:

 1. uvedenie pravdivých a úplných údajov v objednávke Služby a v nutričných formulároch;
 2. zaplatenie ceny za objednanú Službu podľa bodu 7;
 3. účasť na vstupnej konzultácii osobne, telefonicky alebo online. Služba sa považuje za dodanú v prípade, že k vstupnej konzultácii nedôjde zo strany Klienta aj napriek 2 náhradným termínom vstupnej konzultácie ponúknutým zo strany Poradcu;
 4. účasť na výstupnej konzultácii osobne, telefonicky alebo online. Klient stráca nárok na výstupnú konzultáciu bez nároku na zľavu zo Služby, ak k výstupnej konzultácii nedôjde zo strany Klienta aj napriek minimálne 2 náhradným termínom výstupnej konzultácie ponúknutým zo strany Poradcu;
 5. vyplnenie online formulára záznamov stravovania 5 po sebe nasledujúcich dní pre účely analýzy stravovania a to najneskôr do 10 dní od výzvy Poradcu. V prípade nesplnenia tejto súčinnosti zo strany Klienta stráca Klient nárok na analýzu stravovacích návykov bez nároku na zľavu zo Služby.

6. Zmluvný vzťah medzi Klientom a Poradcom

Momentom akceptácie týchto VOP Klientom na webovej stránke alebo osobne ich podpisom je medzi Poradcom a Klientom uzatvorená zmluva v rozsahu, aký je uvedený v týchto VOP (ďalej len „Zmluva“), ak tieto VOP neupravujú inak. Predmetom Zmluvy je záväzok Poradcu dodať Klientovi Službu a ako protiplnenie záväzok Klienta zaplatiť cenu za Službu, a to za všetko za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto VOP. Účelom Zmluvy je vytvorenie individuálneho stravovacieho plánu pre Klienta na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Klienta.
Akceptácia týchto VOP je podmienkou pre zadanie záväznej objednávky Služby Klientom.

7. Platobné podmienky

Ak si Klient objedná Službu, je povinný uhradiť cenu za Službu v zmysle tu uvedeného cenníka.
Cena za Službu je konečná a obsahuje akékoľvek a všetky náklady Poradcu potrebné na dodanie Služby. Cena za Službu je uvedená bez DPH a Poradca nie je registrovaný platiteľ DPH. V prípade, že sa Poradca stane platiteľom DPH, k cenám za Služby bude pripočítaná príslušná sadzba DPH v zmysle príslušných právnych predpisov. Faktúru za Službu zašle Poradca Klientovi v elektronickej podobe na jeho email uvedený v objednávke. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie finančnej čiastky na účet Poradcu. V prípade omeškania Klientom so zaplatením faktúry v dohodnutej dobe splatnosti má Poradca právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným v prvý deň omeškania.

8. Zodpovednosť Poradcu

Poradca dodáva Klientovi Službu v obvyklej kvalite pre účel dohodnutý zmluvnými stranami Zmluvou, t. j. vytvorenie individuálneho stravovacieho plánu pre Klienta na mieru, s prihliadnutím na osobitné požiadavky a okolnosti Klienta. Poradca nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a v súvislosti so Službou nedáva žiadne garancie zlepšenia zdravotného stavu Klienta. Plnenie Zmluvy nie je poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

9. Doba trvania Zmluvy

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia Zmluvy (akceptáciou VOP Klientom) až do 12tich mesiacov po úplnom poskytnutí Služby Poradcom alebo márneho uplynutia lehoty na poskytnutie Služby z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Klientom v zmysle bodu 5 vyššie, podľa toho, čo nastane skôr.

10. Poučenie o práve Klienta (spotrebiteľa) odstúpiť od Zmluvy

Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný email Poradcu alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa.

Odstúpenie od Zmluvy
Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Poradca neposkytol objednanú Službu v dodacej lehote pre danú Službu aj keď Klient poskytol požadovanú súčinnosť a v lehotách v súlade s VOP.

Poradca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade ak:

 1. Klient uvedie medicínsku diagnózu/diagnózy, ktoré podľa Poradcu vyžadujú lekársku starostlivosť;
 2. personálne, technické alebo organizačné kapacity Poradcu nebudú umožňovať Poradcovi dodať Služby Klientov v dodacích lehotách podľa týchto VOP;
 3. v prípade, že Klient neuhradí cenu za Službu v lehote splatnosti;

tak ustanovuje zákon resp. osobitný predpis.

Dôsledky odstúpenia od Zmluvy

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

11. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje Klienta sú chránené a spracúvané v súlade so Zásadami spracovania a ochrany osobných údajov.

12. Licenčné podmienky

Klient nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poradcu stravovací plán alebo akékoľvek iné autorské dielo alebo predmet ochrany duševného vlastníctva dodané v rámci Služby:

 1. použiť na iné ako osobné (domáce) účely predpokladané Zmluvou, najmä ich nesmie využívať na komerčné účely (t.j. ďalší predaj, prenájom, vypožičanie a pod.);
 2. zverejniť alebo rozširovať bez ohľadu na spôsob zverejnenia alebo rozširovania;
 3. poskytnúť tretej osobe, udeliť sublicenciu alebo umožniť ich použitie treťou osobou;

pričom ak Klient poruší povinnosť podľa tohto článku 12 VOP, je Poradca oprávnený uplatniť voči Klientovi zmluvnú pokutu vo výške 1,500 € (slovom: tisícpäťsto eur) vystavením a doručením faktúry so splatnosťou 30 dní, čím nie je dotknutý prípadný nárok Poradcu na náhradu spôsobenej škody.

13. Sťažnosti, reklamácie a podnety

Klient je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poradcovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poradcu uvedené vyššie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poradca oboznámi Klient s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia. Poradca je povinný vybaviť reklamáciu Klienta najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie.

14. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú platné a účinné od 1. februára 2020. Poradca si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP, zverejnením novej verzie VOP na Webovej stránke. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nových VOP na Webovej stránke. Zmena VOP sa vzťahuje len na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie VOP na Webovej stránke.

Akákoľvek komunikácia Zmluvných strán súvisiaca s týmito VOP bude doručovaná písomne na adresu sídla zmluvnej strany alebo emailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností.

Ak sa niektoré ustanovenie VOP ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia VOP sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere vyjadruje účel týchto VOP.

Tieto VOP sa riadia slovenským právom. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto VOP sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy.

Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných podmienok sú ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV (prosím kliknite sem pre zobrazenie kompletného textu).

UPOZORNENIE:

Informácie na týchto webových stránkach a ani Osobná konzultácia nenahrádza návštevy u lekára alebo konzultácie s lekárom či iným zdravotníckym odborníkom. Ak máte akýkoľvek zdravotný problém alebo otázku týkajúcu sa starostlivosti o zdravie, obráťte sa na svojho lekára alebo iného zdravotníckeho odborníka. 

Poradca nepreberá zodpovednosť za žiadne škody spôsobené Klientovi v dôsledku aplikácie informácií získaných od Poradcu.

 

Share on Facebook
Facebook
Zdieľať
Vilma Vittek o mne

Vilma Vittek

Som odborník na marketingovú komunikáciu, certifikovaný výživový poradca a poradca pre program metabolic balance®. V mojom profesionálnom životopise nájdete prácu v medzinárodnej banke, reklamnej agentúre, ale aj organizáciu komunikačných kampaní a verejných zbierok pre tretí sektor.

K výživovému poradenstvu ma priviedla dlhá a náročná životná cesta. Moja práca je mojim koníčkom a všetko čo viem chcem ponúknuť aj Vám. Prostredníctvom certifikovaného programu Vám pomôžem s úpravou Vášho metabolizmu, aby ste už po pár týždňoch boli vitálni, štíhli a plní energie. Naučím Vás, ako si tento stav udržať už navždy.